Bailiu Leabhair/Book collection

22ú Bealtaine 2020

 

A Thuismitheoir/Chaomhnóir, a chara,

Tá súil agam go bhfuil tú féin agus do theaghlach i mbarr na sláinte.

Le cúpla mí anuas d’oibrigh foireann, daltaí agus teaghlaigh na scoile go dian ar Google Classroom agus ba mhaith liom an deis seo a thapú chun mo bhuíochas a ghabháil libh as ucht bhur gcuid comhoibrithe in am seo na práinne.

 Plean i leith leabhair scoile agus cóipleabhair a bhailiú:

In ionad leabhair agus cóipleabhair a bhailiú de réir ord ranganna, ba mhaith linn go mbaileofaí iad de réir ord aibítre – lena chinntiú go mbeidh teaghlaigh in ann a ngnó a dhéanamh ar aon chuairt amháin. (Ar an gcaoi sin, ní bheidh ar aon duine a bheith ag gluaiseacht ó sheomra go seomra ar fud na scoile.) Beidh na leabhair ar fáil i mála plaisteach sa halla agus é marcáilte le hainm do theaghlaigh. [Leagan Gaeilge den ainm de réir mar a úsáidtear ar scoil é – mar shampla, Ní Dhúill (D), Mac Roibín (R), Ó hAodha (A)]. Beidh cead ag tuismitheoir/caomhnóir amháin dul isteach an príomhdhoras chun a c(h)uid earraí a bhailiú. Cuirfear ábhar díghalraithe láimhe ar fáil taobh istigh den doras iontrála agus den doras amach. Iarrtar ar thuismitheoirí/chaomhnóirí imeacht amach ón scoil ag doirse na naíonán.

 

Sa chaoi go ndéanfar an gnó seo chomh slán sábháilte agus chomh sásúil agus is féidir, cuirfear scaradh sóisialta i bhfeidhm agus ba mhaith linn go n-imeofá a luaithe is a bhíonn do chuid earraí bailithe agat. Iarraimid ort cloí le treoirlínthe an rialtais agus meas a léiriú ar na treoirlínte sin. Is gá do thuismitheoirí/chaomhnóirí fanacht, ar a laghad, dhá mhéadar óna chéile le linn dóibh a bheith sa scoil.

Iarraimid ort gan páistí a thabhairt isteach ar shuíomh na scoile.

Beidh an bailiúchán ar siúl idir 10.00am agus 1.00pm, Dé Céadaoin 27ú, Déardaoin 28ú agus Aoine 29ú Bealtaine 2020 – in ord aibítre, de réir mar atá léirithe sa tábla thíos.

Tabharfaidh an múinteoir ranga treoir don dalta maidir le húsáid na leabhar don cuid eile den scoilbhliain. Seans gur mhaith le cuid de na múinteoirí go gcoimeádfaí na leabhair ar leataobh, le húsáid le linn téarma 1 (nuair a bheimid ag filleadh ar an scoil don chéad bhliain acadúil eile, 2020/2021).

Go raibh míle maith agat as ucht a bheith sásta comhoibriú linn sa ghnó seo.

Le hardmheas,

Michelle Ní Thuama.

 

Sloinnte A-Z

Am

 

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-1.00

Céádaoin 27ú Bealtaine

A

B

C

Déardaoin 28ú Bealtaine

D + E

F + G + H

I + J + K + L

Aoine 29ú Bealtaine

M + N + O

P + Q + R + S

T + U + V + W + X + Y + Z

 

Dear Parent/Guardian,

I hope that you and your family are keeping well. 

The staff, students and families have been working hard over the last number of months on Google classroom and I want to take the opportunity to thank you again for your support at this time.

 

Plan to collect school books and copies:

Rather than collecting books and copies on a class basis, we have opted to return them to you in alphabetical order to ensure that families can collect in one visit.  (It also omits the need to travel to different classes in the school).  The books will be in the hall in a plastic bag with your family name marking it.  (Name ‘as Ghaeilge’ as used in school e.g  Ní Dhúill (D), Mac Roibín (R), Ó hAodha (A)). One parent at a time will enter the main door and access their belongings.  We will provide hand sanitizer inside the entrance and exit.  Parents will exit the hall via the infant doors.

In order for the distribution to take place as safely and as efficiently as possible, strict social distancing will be in place and we ask that you depart immediately once collection is completed.  We ask that the government guidelines are adhered to and respected.  Parents must stand two meters apart at all times. 

We ask that you do not take children into the grounds of the school.  

Collection is between 10:00am-1:00pm Wednesday 27th, Thursday 28th, Friday 29th May 2020, in alphabetical order as outlined on the table below.

Your class teacher will direct your student on the use of the books for the remainder of the year.  Some teachers may want the books kept safely for use in term 1 (when we return for the next academic year 2020/2021).

Thank you for your co-operation on this matter.

Yours sincerely,

Michelle Ní Thuama

Surnames A-Z

Day

Time

 

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-1:00

Wednesday 27th May

A

B

C

Thursday 28th May

D + E

F + G + H

I + J + K + L

Friday 29th May

M + N + O

P + Q + R + S

T + U + V + W + X + Y + Z

 

Downloads:

Click on a link to download...