Clarú Scoil Chualann/Enrolment Scoil Chualann 2021/2022

Scoil Chualann                                   Fógra Iontráil Bliantúil

Maidir le hiontráil sa scoilbhliain 2020/2021

Polasaí Iontrála agus Foirm Iarratais:

Tá cóip den Pholasaí Iontrála agus an Fhoirm Iontrála don scoilbhliain 2020/2021 ar fáil mar seo a leanas: –

  • íoslódáil ag: www.scoilchualann.ie
  • má cuirtear iarratais tríd ríomhphost ag:oifigsc@scoilchualann.ie
  • má cuirtear iarratais i scríbhinn chuig: Scoil Chualann, Bóthar Vevay, Bré, Co Chill Mhantáin

 CUID 1 – A leanas ná na dátaí a bhaineann le hiarrataisí iontrála Naíonáin Shóisearacha:

Beidh an Fógra Iontrála fógraithe ar suíomh gréasáin na scoile ar:

Déardaoin 24ú Meán Fómhair 2020

Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarrataisí iontrála ar:

Déardaoin 1ú Deireadh Fómhair 2020

Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarrataisí iontrála ar:

 

Déardaoin 23ú Deireadh Fómhair 2020

An dáta deireanach go gcuirfear iarrataisí ar an eolas maidir le cinneadh an iarratais ná:

Luan 9ú Samhain 2020

An tréimhse le linn deimhniú le glacadh le hiofráil áite ná::

Luan 9ú Samhain – Luan 23ú Samhain 2020

 *D’fhéadfadh teipeadh glacadh le hofrail lastuigh den am leagtha thuas le haistharraingt ar an ofráil.

Nóta: déanfaidh an scoil measúnú agus seachadadh cinneadh ar iarrataisí déanacha de réir an Polasaí Iontrála na scoile.

 Méid áiteanna atá á chuir ar fáil don bhliain 2021/2022

An méid áiteanna atá á chuir ar fáil sna Naíonáin Shóisearacha ná:

30

 CUID 2 – Iontráil go Chualann sa scoilbhliain 2020/2021

Eolas maidir leis an bpróiséis iontrála don ghrúpa iontógála Naíonáin Shóisearacha don scoilbhliain 2020/2021.  Maidir le 2020/2021, an iomlán méid iarratais faighte ag an scoil d’iontáil ná: 40

 

Briseadh síos na háiteanna dáilithe don scoilbhliain 2020/2021:

 

Uimhir áiteanna ar fáil:

32

Uimhir iarratais faighte:

40

Uimhir áiteanna ofráilte agus uimhir áiteanna glactha faoi gach critéir:

Critéir a hAon:

Páistí atá líofa sa Ghaeilge

1 áit ofráilte

0 áit glactha

Critéir a Dó: iarratasóirí le siblíní ag freastal ar an scoil

23 áit ofráilte

23 áit glactha

Critéir a Trí: Páistí gur mian lena tuismitheoir go bhfaigheadh siad a n-oideachas trí mhean na Gaeilge

10 áit ofráilte

8 áit glactha

Méid iomlán ofráil tugtha

40

Uimhir d’ainmneacha ar liosta feitheamh don scoilbhliain i gceist:

10

       

 ------------------------------------------------------------------------------

Scoil Chualann                                  Annual Admission Notice

 in respect of admissions to the 2020/2021 school year

Admission Policy and Application Form:

A copy of the school’s Admission Policy and the Application Form for Admission for the 2020/2021 is available as follows: –

  • to download at: www.scoilchualann.ie
  • on request by emailing oifigsc@scoilchualann.ie
  • on request by writing to: Scoil Chualann, Bóthar Vevay, Bré, Co Chill Mhantáin

 PART 1 - The following are the dates applicable for admission to Junior Infants: 

The Admission Notice will be advertised on the Scoil Chualann website by:

Thursday 24th September ‘20

The school will commence accepting applications for admission on: 

Thursday 1st October 2020

The school shall cease accepting applications for admission on:

Friday 23rd October 2020

The date by which applicants will be notified of the decision on their application is: 

Monday 9th November 2020

The period within which applicants must confirm acceptance of an offer of admission is:

Monday 9th – Monday 23rd November 2020

 *Failure to accept an offer within the prescribed period above may result in the offer being withdrawn

Note: the school will consider and issue decisions on late applications in accordance with the school’s Admission Policy.

 Number of places being made available in 2021/2022

The number of places being made available in Junior Infants is:

30

 

PART 2 - Admissions to the Scoil Chualann school year 2020/2021

Information regarding the admission process for the Intake Group for Junior Infants in the 2020/2021 school year:  In respect of 2020/2021 the total number of applications for admission received by the school was: 40

Breakdown of places allocated for the 2020/2021 school year:

 

Number of places available:

32

Number of applications received

40

Number of Offers made and accepted under each criteria:

Criterion One:

Children who are fluent Irish speakers:

1 place offered

0 place accepted

Criterion Two:

Applicants with siblings attending the school:

23 places offered

23 places accepted

Criterion Three:

Children whose parents wish them to receive their education through the medium of Irish:

 

10 places offered

8 places accepted

Total number of offers made:

40

Number of names placed on waiting list for the school year concerned:

10

       

 

Downloads:

Click on a link to download...