Google Classroom

Scoil Chualann

 ‘Ar Scáth a Chéile a Mhaireann na Daoine’

A Thuismitheoir/Caomhnóir,

Tá súil againn go bhfuil ag éirí go maith libh leis an ‘Seomra Ranga Google’.  Mar chabhair díobh, seo roinnt nascanna le taispeáint díobh conas obair a uaslódáil chuig ‘Seomra Ranga Google’. 

Tugaigí aire mhaith dá chéile.

We hope that all is going well for you with Google Classroom.  Here are some links to demonstrate how to upload work to Google Classroom should you need them.

 Take good care of yourselves.

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020285?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

 

https://youtu.be/XRBWBfYxReo 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

A Thuismitheoir agus a Chaomhnóir ionúin,

Bainfear úsáid as ‘Google Classroom’ chun cumarsáid a dhéanamh idir teaghlaigh agus múinteoirí. Tuigimid nach mbeidh sé seo ar fáil do gach duine. Mar sin, leanfaimid orainn ag postáil oibre ar shuíomh gréasáin na scoile, díreach mar a rinneadh go dtí seo.

Iarraimid ort a bheith ag obair in éineacht le do pháiste féin chun sábháilteacht ar líne a chinntiú. Anois, agus an tIdirlíon á úsáid againn mar mhodh cumarsáide, curimid i gcuimhne duit go bhfuil na polasaithe seo a leanas fós i réim i láthair na huaire – Teicneolaíocht Faisnéise, Frithbhulaíocht agus an Cód Iompair.

Ag Oibriú Google Classroom:

Tá seoladh ríomhphoist ranga ag gach múinteoir, a sheolfar chugat mar théacs. Ag baint úsáide as an seoladh sin, ní mór duit a chur in iúl go bhfuil cead tugtha agat mar thuismitheoir/chaomhnóir do do pháiste an clár oibre a úsáid agus cead againne tagairt a dhéanamh d’ainm do pháiste. Ina dhiaidh sin gheobhaidh tú freagra ón múinteoir ag tabhairt cód rochtana ‘Google Classroom’ duit.  Léiríonn an ceangaltán thíos conas clárú le seomra ranga.

Go raibh míle maith agat as ucht do chuid tacaíochta go nuige seo. Tréimhse nua dhúshlánach is ea í seo agus geallaimse duit go bhfuil foireann Scoil Chualann ag déanamh a seacht ndícheall oideachas den scoth a chur ar fáil do do chuid páistí. Níl sé ar intinn againn cur leis an strus atá ar theaghlaigh. Mar sin, déan do rogha rud de réir mar a oireann duit féin agus do do theaghlach.

Fan slán sábháilte!

Le gach dea-ghuí,

Michelle Ní Thuama 

Priomhoide

Faoi iamh:

Conas Google Classroom a úsáid mar Dhalta

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Dear Parents /Guardians,

  ‘Google Classroom’ will be used for communication between home and teachers. We are aware this may not be accessible for everyone so work will still be posted on the school website as has been done to date. 

          We would ask you to work together with your child to ensure their online safety.  Now that we are using the Internet as a communication tool, we would like to remind you that the following policies are still in effect during this time - IT, Anti-Bulling and the Code of Behaviour.  

Operating Google Classroom:

Each teacher has a school class g-mail address which will be texted to you. Using this address, you must confirm your consent as a parent for your child to use the platform and reference your child’s name.  Your teacher will then respond to your mail by giving you the access code for their ‘Google Classroom’.  The attachments below demonstrate how to join a classroom. 

 

Thank you very much for your support at this time.  This is a new and challenging time and I can assure you that the staff of Scoil Chualann are doing their best to continue to provide the best education they can to your children.  It is not our intention to add stress to families and so only do what you and your family are comfortable with.

 Fan slán sábhailte,

Le gach dea-ghuí,

Michelle Ní Thuama 

Priomhoide

Attached:

How to use Google Classroom as a Student

 

 

Downloads:

Click on a link to download...