Litreacha do Thuismitheoirí

          

A Thuismitheoir / Chaomhnóir,

Táimid tagtha go deireadh na bliana i Scoil Chualann.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil libh go léir as bhur gcabhair agus bhur dtacaíocht i rith na bliana.  Tá súil againn go mbeidh saoire deas agaibh go léir.

Seo leanas na socruithe don scoil bhliain 2020-2021:

Athosclófar an scoil tar éis saoire an tSamhraidh ar an Déardaoin 27/08/2020.

Seolfar téacs chugaibh a rá libh féachaint ar shuíomh idirlín na scoile nuair a bhíonn tuilleadh eolais ar fáil mar gheall ar socruithe filleadh don scoilbhliain seo chugainn.  Ní féidir le cinnteacht, féilire a thabhairt amach anois toisc an easpa cinnteacht mar thoradh den phaindéim Covid 19.  Tá brón orainn faoi seo.  Chomh luath is atáimid curtha ar an eolas ag an Roinn Oideachas cathain gur féidir filleadh, go sábháilte, beidh muid i dteagmháil libh.  Go raibh maith agat as bheith foighneach agus tuisceannach.

Michelle Ní Thuama

Naíonáin  Bheaga & Mhóra am scoile:

Dúnfar an scoil do na ranganna Naíonán ag 12.00 a chlog gach lá ón 27/08/2020 – 11/09/2020

 

 

Dathanna Scoile:

sciorta / pinafore liath

bríste liath

léine liath / bán

geansaí marún scoile (barr culaith spóirt)

stocaí liatha / bán

bróga dubha

 

 • Is gá do gach leanbh bróga tí a bheith acu.
 • Níl na bróga “astro” oiriúnach don scoil. Scriosann siad na hurláir.
 • Caitheann na páistí culaith reatha do sport agus do chorpoideachas.
 • Is gá do na páistí an éide scoile a chaitheamh gach lá ach amháin an lá go mbíonn spórt / corpoideachas ar siúl.

Iarrtar ort a chinntiú go bhfuil ainm an linbh ar:  cóta, geansaí, mála, bosca loin & rl.

 • Ar mhaithe le sábháilteacht iarrtar ar chailíní fáinní cluasa beaga (stodaí) amháin a chaitheamh.
 • Ar mhaithe le sábháilteacht iarrtar ar thuistí a chinntiú nach bhfuil ingní méire ró-fhada ag páistí.

NB:  Spórt

Is ga do gach páiste sciath bhéil a chaitheamh don pheil.

Cúram Gruaige

Iarrtar ar thuismitheoirí a chinntiú go ndéantar gruaig na bpáisti a sheiceáil gach lá chun míolta gruaig a sheachaint.  Moltar gruaig fhada a chur i dtrilsean nó í a bheith ceangailte siar.  Cuirimid téacs ag tuismitheoiri nuair atá fadhb i rang.

 

Lón na bPáistí

Tá polasaí bia sláintiúil i bhfeidhm sa scoil:  Ceapairí; torthaí; deoch uisce.

Cosc ar deochanna coipeacha, milseáin, criospa & cnónna (Nutella & rl).

Cosc ar kiwi (Rang 3 amháin).

Fógraí / Bileoga / Litreacha

Iarrtar ar thuismitheoirí / chaomhnóirí:

 • gan fógraí a chur ar bhalla/gheata na scoile
 • gan litreacha a dháileadh ag geata na scoile

Is gá fógraí agus nótaí a chur i láthair an Bhoird Bhainistíochta sula dtugtar do phobal na scoile iad.

 Fóin Chliste

Tá cosc iomlán ar na fóin chliste i Scoil Chualann. Más gá do pháiste gnáthfhón a thabhairt ar scoil, caithfidh siad an fón sin a fhagáil san oifig.  Tá foirm le síniú ag an bpáiste agus ag an tuismitheoir/na tuismitheoirí nó caomhnóir/caomhnóirí.

 

Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide na scoile. 

Tá sé riachtanach go labharfadh tuismitheoirí agus páistí Gaeilge í gcónaí sa scoil agus i dtimpeallacht na scoile.

 --------------------------------------------------------------------------------

Dear Parent / Guardian,

 We wish to thank you for your co-operation and support throughout the school year. 

We wish you all a pleasant holiday and look forward to seeing you in the new school year.

 The following are the arrangement for the 2020-2021 schoolyear:

School will re-open on Thursday 27/08/2020

A text message will be sent out asking you to view the school website when there is further information regarding returning for the next academic school year.  We cannot with certainty, release a calendar as a result of the Covid 19 pandemic.  We are very sorry about this.  As soon as we are informed by the Department of Education when is safe to return, we will notify you.  Thank you for your patience and understanding in this matter.

Michelle Ní Thuama

School will close for infant classes (Junior and Senior) at 12.00 every day from 27/08/2020 – 11/09/2020

School Colours:

grey skirt / pinafore

grey trousers

grey / white shirt

maroon school jumper (tracksuit top) 

white / grey socks

black shoes

 Please ensure that your child has house shoes.

 • Please note astro shoes are not suitable for school as they damage school floors.
 • Children wear tracksuits for PE days.
 • The children must wear the school uniform every day except for P.E. days.

 Please ensure that your child’s name is on: coats, jumpers, school bag, lunch box etc.

 • In the interests of safety, only stud earrings should be worn in the school.
 • In the interests of safety, parents are advised to ensure that children’s nails are not too long.

 NB:  Sport

All children must wear a mouth guard when playing football.

 Hair Care

Please check the children’s hair every day. Detection is the best method of control of head lice.  September/October and January/February can be trigger times.  We recommend that long hair be tied back or plaited in school.  We will send a text when there is a lice problem in a class.

 Children’s Lunches:

School operates a healthy eating policy:  Sandwiches; fruit; drink (water).

No fizzy drinks, sweets, crisps or nuts (including Nutella, Chocolate spread etc)

No kiwis (Third class only).

 Notices / Leaflets / Letters

Parents/guardians are asked:

 • not to place notices on the school walls/gate
 • not to distribute literature/letters at the school gate

All notices / leaflets / flyers / letters should be approved by the Board of Management prior to distribution.

 Smart Phones

Smart phones are not allowed in Scoil Chualann. If a child has to bring a mobile phone to school, it must be left in the office during the school day. A form has to be signed by the child and by parent/parents or guardian/guardians.

 Children and parents must speak Irish at all times in and around the school.  This will benefit your child.

 

Downloads:

Click on a link to download...

Upcoming Events

Showing upcoming events for the next

Full Calendar